Twój koszyk 
0
produktów
0,00 

Regulamin

I. Informacje ogólne

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym PieluszkoMania.pl działającym pod adresem internetowym: pieluszkomania.pl

1.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy - jest to Firma Handlowo Usługowa Andrzej Ciebiera z siedzibą w Rzeszowie przy al. Sikorskiego 45b/19, NIP  813-317-18-74 , REGON 180830058, tel. 604-412-520, adres elektroniczny: sklep@pieluszkomania.pl

b) Zamawiającym- rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zdolną do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa towary w sklepie internetowym, na warunkach określonych w regulaminie. Zamówień można dokonać zakładając konto na Stronie Internetowej lub bez zakładania konta, podając w odpowiednim formularzu wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres dostawy, numer telefonu kontaktowego oraz adres konta poczty elektronicznej.

c) Sklepie Internetowym/Sklepie - rozumie się przez to prowadzony przez Sprzedawcę sklep w Rzeszowie, przy al. Sikorskiego 45b/19, w którym zamówienia towaru składa się za pośrednictwem strony internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców lub odbierana osobiście pod w/w adresem

d) Stronie Internetowej - jest to strona pieluszkomania.pl za pośrednictwem której Zamawiający składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

e) Zamówieniu - należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

f) Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie Internetowym

g) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów Dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

h) Dostawcy - pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów do Zamawiającego

i) Kosztach Dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na Stronie Internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

j) Konsumencie – Zamawiający będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym zakupu towarów, niezwiązanego

bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą i zawodową

1.2. Akceptacja regulaminu

a) Realizacja sprzedaży przez pieluszkomania.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Zamawiającego zamówienia w www.pieluszkomania.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Zamawiającego do przestrzegania tychże zasad.

b) Zamawiający składając zamówienie jednocześnie akceptuje poniższy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych Zamawiającego podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@pieluszkomania.pl

c) Zamawiających korzystających z usług sklepu pieluszkomania.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane

d) Zamieszczone na stronach internetowych pieluszkomania.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, waga opakowania i inne-pochodzą od producentów produktów. Firma Handlowo Usługowa Andrzej Ciebiera dokłada starań, aby były one prawidłowe i aktualne jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich niezgodność ze stanem faktycznym. Przed użyciem produktów zamawiający ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

1.3.Wymagania techniczne

Do korzystania z usług www.pieluszkomania.pl niezbędny jest :

a) dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższą, Firefox 5.0 lub wyższa

b) konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu (konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Zamawiającego rejestrującego się w serwisie www.pieluszkomania.pl

c) komputer Klienta musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz aktywny interpretator JavaScript

d) rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600, przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280 x 800.

     

II. Warunki Składania Zamówień

2.1. Zamawiający rozpoczyna dokonywanie zamówienia od wejścia w " Twój Koszyk "

2.2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login - i ustalenia przez Zamawiającego hasła) oraz wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu. 

2.3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Istnieje jeszcze możliwość jednorazowego dokonania zakupu.

2.4. Login i hasło mają charakter poufny.

2.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się :

a) w przypadku wybrania opcji zakupu z przedpłatą na konto towar zostanie wysłany maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od zaksięgowania środków na koncie sprzedającego

b) w przypadku wybrania opcji zakupu z płatnością przy odbiorze towar zostanie wysłany maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania zamówienia

Dopuszcza się wydłużenie terminów wysyłki towarów, jednak w każdym takim przypadku Sprzedający zamieści stosowną informację na stronie głównej Sklepu.

2.6. Obszar działania Sklepu pieluszkomania.pl obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.7. Zamówienia są realizowane już od 1 gr.

2.8. Zamawiający rozpoczyna zakupy kompletuje zamówienie wybierając produkty z oferty znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Dodaj do koszyka" obok zdjęcia artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Przejdź do kasy".

2.9. Fakt złożenia przez zamawiającego zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną

2.10. W razie wystąpienia braku zamówionego towaru albo gdy zamówiony towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie zamawiającego przed realizacją zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli zamawiający wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący towar.

2.11. Sklep pieluszkomania.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez zamawiającego artykułów oznaczonych znacznikiem "promocja", odmowy realizacji Zamówienia, możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów oraz uzależniać je od wartości Zamówienia

 2.12. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

 2.13. Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem przez Zamawiającego zamówienia, Zamawiający jest informowany o łącznej cenie towaru wraz z podatkami, a także wszelkich opłatach za dostarczenie towaru oraz wszelkich innych obciążających go kosztach związanych ze złożonym zamówieniem.

2.14. Do dostarczonego Zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży.

 2.15. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta.

 2.16. Zamawiający ma prawo anulować Zamówienie (drogą elektroniczną lub telefoniczną) niezwłacznie po dokonaniu zamówienia, a przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

2.17. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Zamawiającego w przypadkach gdy Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Zamawiającego. Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sklep internetowy za wymagające potwierdzenia, Zamawiający nie przestrzega zasad Regulaminu, Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych. O fakcie odstąpienia od umowy Zamawiający zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Zamawiającego w Zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Sprzedawcy

2.18. Dostawy na terenie RP realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost. Sprzedawca dopuszcza odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy, po uprzednim ustaleniu. Istnieje możliwość wysłania towaru poza granice RP po uprzednim ustaleniu i indywidualnym wyliczeniu kosztów dostawy.

2.19. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie wynikające ze zdarzeń losowych, anomalii pogodowych.

2.20. Koszt transportu zawsze wyświetlany jest podczas składania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

2.21. Koszty transportu, przedziały realizacji zamówień oraz zasady realizacji dostaw określone są w niniejszym regulaminie oraz w zakładce -"Koszty dostawy''. Koszty dostawy wynoszą, w zależności od wybranej opcji, odpowiednio:

a) Paczka kurierska: 16 PLN

b) Paczka kurierska za pobraniem: 20 PLN

c) Paczkomaty 24/7: 10 PLN

d) Paczkomaty 24/7 za pobraniem: 15 PLN, przy czym przed wskazaniem niniejszej opcji należy sprawdzić czy wybrany paczkomat realizuje przesyłki pobraniowe pod adresem http://www.old.paczkomaty.pl/znajdz_paczkomat,33.html

e) Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu (Rzeszów, al. gen. W. Sikorskiego 45B/19): 0 PLN

f) Paczka kurierska oraz paczka kurierska za pobraniem dla zamówień przekraczających wartość 350 PLN: 0 PLN

2.22. Zamówienia dostarczane będą zgodnie z opcją wybraną przez zamawiającego

2.23. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym Zamówieniem Zamawiający powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę. W przypadku jeśli Sprzedawca nie otrzyma informacji o niezgodności towaru z zamówieniem w przeciągu 2 dni roboczych od odebrania przesyłki przez Kupującego, przesyłkę uważa się za zgodną z Zamówieniem

2.24. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.pieluszkomania.pl Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zamówienie, to jest:

a) Przelewem bankowym

b) Przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24

c) Za pobraniem – zapłata następuje przy odbiorze paczki kurierowi.

d) Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze osobistym Zamówienia w polskich złotych

Przy składaniu Zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do oczekiwanego terminu realizacji zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.
W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer Zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłacanego otrzymanym przelewem Zamówienie nie zostanie zrealizowane a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.

W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego, z góry nadpłata dokonana za towar będzie zwracana przez sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od sprzedawcy. Realizacja takiego zamówienia nastąpi dopiero po uznaniu przez system Sklepu rachunku bankowego Sprzedawcy Kwotą dopłaty.

2.25. W wypadku nieodebrania przez Zamawiającego pod wskazanym adresem dostawy, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego Zamówienia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji przez Zamawiającego z części Dostawy, sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia kosztów transportu

2.26. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

 

III. Reklamacja Towaru

3.1. W przypadku otrzymania przez klienta wadliwego towaru zakupionego w sklepie, www.pieluszkomania.pl rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi pocztą elektroniczną w terminie 14 dniu od daty otrzymania reklamacji na adres poczty podany przez Klienta w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie lub mailowo, a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.

3.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający może zażądać od Sprzedawcy:

a) naprawienia wady towaru,

b) wymiany towaru na nowy,

c) obniżenia ceny,

d) odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń – wyłącznie w przypadku gdy wada jest istotna.

3.3. Zgłoszona przez Zamawiającego reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. O sposobie jej rozpoznania Zamawiający zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail lub adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie uznaje się za uznanie reklamacji.

3.4. Zamawiający, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności skierowania sprawy do:

a) mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,

b) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,

c) miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

 

IV. Odstąpienie od umowy

4.1. Zamawiający, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 4.5, w ciągu 14 dni od daty odbioru towaru. W tym celu Zamawiający powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Szczegółowe pouczenie o prawie odstąpienie od umowy dostępne jest w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta załącznik nr 1

4.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający powinien przesłać na adres: FHU Andrzej Ciebiera, al. Sikorskiego 45b/19, 35-304 Rzeszów lub na adres e-mail: www. sklep@pieluszkomania.pl. Wzór takiego oświadczenia dostępny jest na końcu regulaminu

4.3. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przesyłając wiadomość na e-mail Zamawiającego.

4.4. Zwracane w związku z odstąpieniem od umowy towary należy odesłać do Sklepu na adres: FHU Andrzej Ciebiera, al. Sikorskiego 45b/19, 35-304 Rzeszów, w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Powinny być one zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza niezbędny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

4.5. Koszty odesłania towaru przez Zamawiającego do Sklepu ponosi Zamawiający.

4.6. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze zwrotem należności Zamawiającego do chwili otrzymania zwaracanego towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego nadania.

4.7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w wypadkach odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), tj.:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

V. Postanowienia końcowe

5.1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2.Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

5.3. Wszystkie składniki wizualne lub dźwiękowe (tekst, muzyka, obraz, ilustracja, zdjęcia, animacje, itp.) witryny pieluszkomania.pl są chronione prawami własności intelektualnej i przemysłowej, zastrzeżonymi w całym świecie. Każda reprodukcja całkowita lub częściowa witryny pieluszkomania.pl jest zabroniona, a każde fałszowanie będzie sankcjonowane na podstawie Prawa Własności Intelektualnej. W konsekwencji, Klientowi łączącemu się z witryną zabrania się kopiowania i pobierania całości lub części jej składników, w tym również jej składników okazjonalnych. Każde łącze hipertekstowe przekierowujące do witryny pieluszkomania.pl jest formalnie zabronione, bez wyraźnej autoryzacji Sklepu.

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Handlowo Usługowa Andrzej Ciebiera

Al. Sikorskiego 45b/19

35-304 Rzeszów

NIP: 813-317-18-74 

tel. 604-412-520

e-mai: sklep@pieluszkomania.pl


Ja……………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………

Numer zamówienia………………………………………………..

Data odbioru…………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta……………………………………

Adres konsumenta…………………………………………………..

Podpis konsumenta…………………………………………………..

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data…………………………………………………………………………